» Bli medlem       
 » Glömt lösenordet?
    
Utbildning Aktiviteter Artiklar Nöje
UU MDH KI KTH ORU SH HIG SU LIU LHS

  SAAF
Inloggade: 1

Medlemmar: 2784

Föreningar: 15
 HIG
 KI
 KTH
 LHS
 LIU
 MDH
 ORU
 SH
 SU
 UU
 GBG

  ForumSAAF SU:s stadgar

SAAF SUs Stadgar (pdf)

Inledning
SAAF är en partipolitisk obunden och kristen ideell förening för studenter vid Stockholms universitet.

Allmänna bestämmelser

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är ”Syrianska/Arameiska Akademikerföreningen vid Stockholms Universitet” med förkortning SAAF SU, som bildades den 1 oktober 2002.

§2 Ändamål
Föreningens ändamål är:
 • Att främja ett gott kamratskap genom diskussioner, föredrag, diverse aktiviteter och annan verksamhet.
 • Att verka för en god utbildningskvalitet för syrianer/araméer vid Stockholms universitet.
 • Att främja kontakterna mellan medlemmarna å ena sidan och institutioner, universitet, näringsliv och utexaminerade akademiker.
 • Att bland medlemmar väcka intresse för och debatt kring syrianska/arameiska frågor.
 • Att arbeta för att underlätta syrianska/arameiska studenters anpassning till universitets
 • Att verka för att uppmuntra syrianska/arameiska studenter till högre studier.

 • §3 Sammansättning
  Föreningen består av de fysiska personer som i föreningen upptagits som medlemmar. Juridiska personer får ej upptas som medlemmar.

  §4 Beslutande organ
  Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

  §5 Verksamhets- och räkenskapsår
  Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.

  §6 Firmateckning
  Firmatecknare är föreningens ordförande och kassör.

  §7 Stadgetolkning m.m.
  Syrianska/Arameiska Akademiker Föreningens styrelse har tolkningsföreträde för dessa stadgar mellan årsmötena.
  Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.
  Tvist om tillämpning av stadgarna skall avgöras i nästkommande årsmöte eller av styrelsen. Om styrelsen tagit beslut enligt ovan skall nästkommande årsmöte informera om dessa beslut.

  §8 Stadgeändring
  För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet röstberättigade deltagande medlemmar på årsmötet.
  Förslag till ändring av stadgarna skall skriftligen inkomma till styrelsen två veckor innan årsmötet.

  §9 Ändring av föreningens namn
  För ändring av föreningens namn krävs att samtliga medlemmar i föreningen skriver under en blankett där de godkänner ändringen till det nya namnet.

  §10 Upplösning av föreningen
  För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet medlemmar i föreningen.
  Vid beslut om upplösning av föreningen skall föreningens samtliga tillgångar tillfalla SSN.

  Föreningens organisation

  §11 Årsmöte
  Årsmötet och extra årsmöte är föreningens högsta beslutande organ.

  §11.1 Tid
  Årsmötet hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

  §11.2 Kallelse
  Kallelse till årsmötet skall utfärdas och utsändas av föreningsstyrelsen till samtliga medlemmar senast tre veckor innan mötet.

  Finns förslag om stadgeändring, upplösning av föreningen eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

  Kallelsen skall även innehålla uppgift om var medlemmen kan vända sig för att få information inför årsmötet.

  §11.3 Förslag till ärenden som skall behandlas av årsmötet (motion)
  Motionsrätt tillkommer endast medlemmar. Såväl medlem som styrelsemedlem får avge motioner som behandlas på årsmötet.

  Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

  §11.4 Närvarorätt på årsmötet
  Medlem som har betalat medlemsavgifter och andra avgifter som beslutats av föreningen har närvarorätt på årsmötet.

  Person som inte är medlem i föreningen men som vill närvara på årsmötet måste ansöka om närvarorätt hos styrelsen skriftligen senast en vecka före årsmötet.
  Beslut om närvarorätt för icke medlemmar på årsmöte kan inte överklagas.

  §11.5 Rösträtt på årsmötet
  Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och andra avgifter som beslutats av föreningen har rösträtt på årsmötet.

  Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud, ej ens vid företeende av giltig fullmakt.

  Person som inte är medlem men som enligt §11.4 ansökt och beviljats närvarorätt på årsmöte har inte rösträtt.

  §11.6 Beslutsförhet
  Årsmötet är beslutför med det antal röstberättigande medlemmar som är närvarande på mötet, dock lägst 1/3 av de röstberättigade medlemmarna.

  Om ej beslutsförhet uppnås skall årsmötet omedelbart avbrytas och styrelsen snarast utlysa extra årsmöte att hållas inom två månader. Skulle beslutsförhet enligt första stycket inte uppnås vid det extra årsmötet skall beslutsförhet ändå anses uppfyllt och årsmötet kan med bindande verkan för föreningen fatta beslut, dock ej beslut avseende §1 (föreningens namn), §9 (ändring av föreningens namn) eller §10 (upplösning av föreningen).

  §11.7 Beslut
  Beslut vid årsmöten eller styrelsemöten fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

  Beslut bekräftas med klubbslag.

  §11.8 Omröstning
  Vid omröstning (acklamation eller votering) avgörs alla frågor genom enkel majoritet.

  §11.9 Nedläggande av röst och reservation
  Närvarande röstberättigad medlem har rätt att avstå från att delta i en omröstning eller ett beslut. Medlemmen har rätt att begära anteckning i protokollet vid nedläggande av sin röst vilket skall anmälas omedelbart vid röstningstillfället.

  §11.10 Valbarhet till styrelsen, valberedning och revisor
  Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen som godkänt föreningens stadgar samt förklarar sig redo att verka för dess målsättningar.
  Till revisor får även ickemedlem väljas. Ytterligare bestämmelser om revisors valbarhet finns i §25.

  §11.11 Ärenden vid årsmötet
  Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras
  1. Mötet öppnas.
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  3. Fastställande av dagordningen/föredragningslista.
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  5. Val av protokolljusterare, som jämte ordföranden skall justera protokollet, samt vid behov rösträknare.
  6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  7. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
  8. Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
  10. Fastställande av medlemsavgifter.
  11.Val av föreningens styrelse på en tid av ett år:
        a) Föreningens ordförande
        b) Föreningens kassör
        c) 5 av föreningens ledamöter
        d) 2 av föreningens suppleanter
        e) 2 revisorer
        f) 3 personer till valberedningen, där en av de är huvudansvarig.
  12. Behandling av styrelsens förslag eller från medlemmar som i rätt tid inkommit med motioner.
  13. Övriga frågor.
  14. Mötet avslutas.

  §11.12 Protokoll
  Protokoll skall föras vid alla styrelsemöten och årsmöten. Protokollet skall justeras av två justeringsmän som väljs under mötena.

  §11.13 Extra årsmöte
  Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

  Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisorerna eller minst 2/3 av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

  När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom tre veckor kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.

  Om både styrelseordföranden och vice ordföranden begär skall ett extra årsmöte kallas inom två månader från deras avgång.
  Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

  Vad som regleras avseende rösträtt och beslutsmässighet gäller även vid extra årsmöte.

  §12 Valberedning
  Valberedning väljs av årsmötet och deras uppgift är att föreslå lämpliga kandidater till föreningens styrelse. Valberedningen skall vidare behandla inkomna kandidaters ansökningar. Valberedningen skall senast en vecka fö re årsmötet underrätta styrelsen om medlemmar som anmält intresse för att ingå i föreningens styrelse.

  Medlemskap

  §13 Villkor för medlemskap
  Var och en som är inskriven och studerande/utexaminerad vid Stockholms universitet har rätt till medlemskap i föreningen. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen.

  §13.1 Hedersmedlem
  Hedersmedlem kan utses efter förslag från styrelsen eller förslag till styrelsen från någon medlem. Hedersmedlemmen skall vara en person som har genom sina insatser arbetat för föreningens och för den syrianska/arameiska folkets bästa. Beslut fattas på styrelsemötena.
  Hedersmedlemskap är kostnadsfritt och livslångt.

  §13.2 Avslag
  Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål, intressen eller att vederbörande tidigare skadat föreningen.

  Beslut att avslå medlemskap skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt vad den medlemssökande skall iaktta för att kunna godkännas som medlem om detta är möjligt.

  Beslut om vägrat medlemskap kan inte överklagas.

  §14 Medlemsavgift
  Medlemsavgiften för föreningen beslutas vid varje årsmöte.

  §15 Utträde
  Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

  Medlem som inte har betalat medlemsavgift får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

  Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

  §16 Uteslutning
  Medlem får uteslutas ur föreningen om denna har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens ändamål, intressen eller verksamhet.

  Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av styrelsen och kan inte överklagas.

  §17 Medlems rättigheter
  Medlem har:
 • rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • rätt att få information om föreningens angelägenheter
 • rätt att närvara på öppna styrelsemöten samt även yttranderätt på dessa möten, men ingen röst rätt
 • rätt att ta del av de förmåner föreningen förhandlat fram för medlemmarna
 • yttranderätt, förslagsrätt, närvarorätt och rösträtt på föreningens årsmöte och extra årsmöte

 • §18 Medlems skyldigheter
  Medlem:
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av organ enligt §4
 • skall betala de av föreningen beslutade avgifterna
 • får inte överlåta sitt medlemskap till annan individ

 • Styrelsen

  §19 Sammansättning
  Styrelsen består av ordföranden samt ledamöter och suppleanter som valts på årsmöte.
  Styrelsen måste bestå av lägst sju och högst nio ledamöter inklusive ordföranden.
  Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Därefter väljs de övriga befattningshavare som behövs.

  Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

  Avgår styrelseordförande inträder vice ordförande i hans ställe.

  §20 Styrelsens åligganden
  När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

  Styrelsen skall ino m ramen för föreningens ändamål och målsättning svara för att föreningens verksamhet bedrivs enligt stadgarna samt för att tillvarata medlemmarnas intressen.

  Det åligger styrelsen särskilt att:
 • tillse att för föreningen gällande regler och lagar iakttas och efterlevs
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • planera och leda arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • tillställa revisor räkenskaper m.m.
 • förbereda årsmöte

 • §21 Styrelsemöte
  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller sekreteraren, eller då minst hälften av antalet ledamöter har begärt det. Kallelse bör ske senast en vecka innan styrelsemötet.

  Vid sammanträde skall protokoll föras på sekreterares ansvar. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare.

  Styrelsemötena är öppna för alla medlemmar som är röstberättigade på årsmöte. Styrelsen får dock begränsa närvarorätten styrelsemötena, del av styrelsemöten eller att endast avse viss fråga. Medlem har även yttranderätt samt förslagsrätt men ej rösträtt i frågor som behandlas på styrelsemötet.

  §22 Beslutsförhet för styrelsen
  Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

  §23 Beslut på styrelsemöte
  Beslut sker med enkel majoritet. Vid jämn omröstning har ordförande utslagsgivande röst.

  §24 Tystnadsplikt för styrelseledamot
  Styrelsens ledamöter kan av ordföranden vid mötet åläggas tystnadsplikt avseende en viss fråga eller generellt avseende ett styrelsemöte. Tystnadsplikten innebär att ledamot inte under några omständigheter får yppa vad som sagts vid mötet om det tystnadsplikten rör för någon som inte ingår i styrelsen.

  Ordförandes beslut om tystnadsplikt kan inte överklagas.

  §25 Revisorer
  Två personer väljs till revisorer av föreningens årsmöte och deras uppgift är att granska föreningens bokföring och bokslut före årsmötet för att rapportera till medlemmarna.

  Revisorerna har rätt att granska förutom bokföringen andra handlingar som är av betydelse för revisionen. Revisorerna skall inkomma med sin rapport om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen till årsmötet om slutgiltigt beslut. Årsmötets beslut är bindande.

  Till revisor får inte styrelseledamot väljas.

  Kalender
  M
  T
  O
  T
  F
  L
  S
  1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31
  Nationell nätverksträff
  14 december 2019

  Nätfrågan
  -
   -
   -
   

  Administration
  Kontakta oss
  Sidkarta
  Facebook
  Linkedin

  Utbildningslänkar
   Syrianska Sidor
   Utbildningslänkar
   Studentlänkar
   Högskolor/Univ.


  © Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF 2002-2019